We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Sami ma​ž​i i ženi

by XAXAXA

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  FREE DOWNLOAD
  click Buy Now & enter 0... or more and show support!
  Purchasable with gift card

    name your price

   

 • Record/Vinyl + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Sami maži i ženi via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €10 EUR or more 

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Sami maži i ženi via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €10 EUR or more 

   

1.
2 МИЛИОНИ ТРКАЛАЧКИ КАМЕЊА Подобро 10 лава него стадо овци, подобро светци терористи него лажни вмро-вци. Ко Де Ниро во Таксист, еден ден си херој , утре на црн лист. Не верува на анархист, од Ге-Ге комунист Верува во Исус, Верува во Џегер Ко Де Ниро во Таксист, еден ден си херој , утре на црн лист. Го бара Ото , Го бара Ниче , некој да не води и владее Каде е кралот, капитенот, да стави лента, да победиме Александар или Тито, некој да прави клизачи, Да се јаде, да се пие , да се слави победата, не џабе сме избирачи. ---------------------------------------------------------- 2 MILLION ROLLING STONES Better 10 lions than a herd of sheep Better saint terrorists than fake VMRO supporters Like De Niro in Taxi Driver, one day a hero, the other on a backlist. Doesn’t believe an anarchist, a Ge-Ge communist Believes in Jesus, Believes in Jagger Like De Niro in Taxi Driver, one day a hero, the other on a backlist. Looking for Otto, Looking for Nietzsche, someone to be led and ruled by Where is the king, captain, to put a ribbon, so we would win Alexander or Tito, someone is doing a slide tackle, To eat, to drink, to celebrate victory, we are voters for a reason.
2.
Radio Motorika (free) 03:02
РАДИО МОТОРИКА Радио Моторика, на кровот на една Скопска зграда Радио Моторика права Карпош 2 балада Радио Моторика, на кровот на една Скопска зграда Радио Моторика, тајна врска Скопје - Љубљана. Оооооооооооооо....дали се слушаме?! ---------------------------------------------------------- RADIO MOTORIKA Radio Motorika, on a Skopje rooftop Radio Motorika real Karposh 2 ballad Radio Motorika, on a Skopje rooftop Radio Motorika, secret Skopje-Ljubljana relationship. Оооооооооооооо…Do we hear each other?!
3.
Ema 03:23
ЕМА Мигови, секунди, минути, денови, месеци Се претворија во години. Бакнежи, фетуси, бебиња, дечиња, младинци Се претворија во руини. Порано бевме подобри, кога бевме наивни. Сонцето за нас светеше, тогаш сите се сакавме. Часови, класови, тестови, надежи, сонови Се претворија во кошмари Анархо, фемино, акции, револти, протести, Животот не прегази. Порано бевме подобри, кога бевме наивни. Сонцето за нас светеше, тогаш сите се сакавме. Сите ние жртви сме, помалку ил повеќе Да не заборавиме, хероите кои се. Ема знае дека ја сакаме Исчезнавме а таа ни прости се. Ема знае дека ја сакаме, Ема ние те сакаме. ---------------------------------------------------------- ЕМА Moments, seconds, minutes, days, months Turned into years. Kisses, fetuses, babies, kids, youngsters Turned into ruins. We were better before, when we were naive. The sun was shining for us, we all loved each then. Lessons, classes, tests, hopes, dreams Turned into nightmares Anarchistic, feministic, actions, revolts, dreams, Life took its toll on us. We were better before, when we were naive. The sun was shining for us, we all loved each other than. We are all victims, more or less Let’s not forget, who the heroes are. Ema knows we love her We disappeared and she forgave us all Ema knows we love her, Ema we love you.
4.
САМИ МАЖИ И ЖЕНИ Ги сакам моите учители Емпириски херои улични Родители и маалски фајтери На планета земја сите родени. Ми кажаа дека ќе сум сам Додека не признаам Дека не знам точно сега што правам Дека сакам да научам. Сами мажи, жени,мажи, жени...сами мажи, жени. Им простувам на сите “другари” Државни клети шпиони. Сами мажи, жени,мажи, жени...сами мажи, жени. ---------------------------------------------------------- LONE MEN AND WOMEN I like my teachers Empirical street heroes Parents and neighborhood studs We are all born on planet Earth. They told me that I will be forever alone Until I don’t have the guts to confess That I don’t know exactly what to do now That I want to learn. Lone men, women, men, women… lone men, women. I forgive all my “friends” Ill-fated state spies. Lone men, women, men, women… lone men, women.
5.
САКАМ ДОМА ДА ЖИВЕАМ Денес се разбудив, го измив лицето, сонував еден ист сон . Ги истрив очите, прогледав повторно, овде ништо не ми е убаво . Влегов во автобус, патував предолго . Ги гледам луѓево, глави наведнати, се возат еден до друг стиснати . Некој влегува, некој излегува, никој ништо не верува . Тука се родија, што ли погрешија ? Живеам во голем град и долго патувам, а никаде не стигнувам . Секој ден исто е, робови останавме на тие чии се фабриките . Која е врската меѓу нас и оние, што ги градат спомениците ? Ние работиме за да преживееме, дома сме кога спиеме . Сакам да заспијам, дома да живеам . ---------------------------------------------------------- I WANT TO LIVE AT HOME Woke up today, washed my face, had the same dream. Rubbed my eyes, recovered my sight, there is nothing beautiful here. Got in the bus, travelled too long. I saw the people with lowered heads, travelling pressed against each other. Someone walks in, someone walks out, no one believes in anything. They were born here, what have they done wrong? I live in a big city and I travel long, but I get nowhere. Every day is the same, we remain slaves of the factory owners. What is the connection between us and those who are building the monuments? We work to survive; we are home when we sleep. I want to wake up, to live at home. Skopje is a big city and I travel long, but I get nowhere. Every day is the same, we remain slaves of the factory owners.
6.
Svetomir 04:17
СВЕТОМИР Војната заврши, целиот свет е пустиња Ништо не ни остана Војната заврши, полињата се дивина Висока политика. 1945, пустиња во мојот поглед Никој веќе не е свет 1945, почнува новиот век Човештвото не знае. Во што ли се претворивме? Престанавме да мислиме Никој овде не се вика Светомир. И нема повлекување, и нема поправање Никој неќе да се вика Светомир. Нова револуција Со крв се храни почвата Заборави на жетвата Богатите победија Но, имам тајно оружје Светомир е мојот грев. ---------------------------------------------------------- SVETOMIR The war is over, the entire world is a desert We have nothing left The war is over, the fields are barren High politics. 1945, desert in my sight No one is holy anymore 1945, a new era begins The humankind does not know. What have we turned into? We have stopped thinking No one is called Svetomir here. And there is no turning back, and there is no way out No one wants to be called Svetomir. New revolution The soil is fed with blood Forget the harvest The rich have won But, I have a secret weapon. Svetomir is my sin.
7.
Vlae salep (free) 03:50
ВЛАЕ САЛЕП Ние сме пилци неиспилени, убаво исчешлани во строј сме построени. Со марами црвени, книшки , титовки Свежо сме заколнати, работници во фабрики. Во салепот загледани, добри сме... Сендвичите се веќе готови Во ранците се ставени, во најлонче заштитени Добро не хранат нашите сопартијци Ние сме плод на реформи, деца сме црвени. а кога-тогаш ние ќе наебеме Нашата револуцијата децата ќе ги изеде Но ние сме од Влае, салеп пиеме, За звончето од голем одмор сите ние живееме Секој овде знае зошто присутен е Тетка Тања нуди спокој од филмовите Секој овде знае зошто присутен е Тука е љубовта на татковците Во салепот сме загледани, добри сме муштерии. ---------------------------------------------------------- VLAE SALEP We are unhatched chicks, Well-combed standing in a straight line With red scarves, booklets, Titovkas We have just made our vows, factory workers. Staring at the salep, we’re doing well… The sandwiches are ready Put in the backpacks, protected in zip bags We are well fed by our fellow party members We are the product of reforms, red children Sooner or later we will be fucked up Our revolution will eat the children But we are in Vlae, we are drinking salep, We all live for the toll of the recess bell. Everyone knows why they are here Aunt Tanja gives movie-like serenity Everyone knows why they are here Here is the love of the fathers We are staring at the salep, good customers we are.
8.
ТИ ШТО ВОЗИШ ВЕЛОСИПЕД Ти што возиш велосипед, зошто тоа така е Се грижиш за природата или за стомачните? Ти што возиш велосипед, зошто тоа така е Дури и на минус 10 ти си на улиците. Не е ништо од тие две, едноставно сум сиромашен Немам пари за друг превоз, ги користам нозете. Не е ништо од тие две, едноставно сум заробен Немам пари за друг траспорт, ги користам рацете. Ние вртиме, ние дишеме, глави од трибините Ние навиваме, ние викаме, пароли пишуваме…секој ден. Ние вртиме, ние сме гладните, мораме да јадеме Мораме да вртиме, ние гуми лепиме, мораме да стигнеме...секој ден. ---------------------------------------------------------- YOU RIDING A BIKE Hey you riding a bike, why is that so Are you taking care of the nature or your abs? Hey you riding a bike, why is that so Even when it’s -10 you are on the streets. It’s neither of the two, I am just poor I have no money for other transport, I use my feet. It’s neither of the two, I am just confined I have no money for other transport, I use my hands. We pedal, we breathe, faces from the bleachers We cheer, we shout, we write slogans… every day. We pedal, we are hungry, and we have to eat We have to pedal, we glue tires, we have to make it… every day.

about

Xaxaxa from Skopje, Macedonia, deliver their third full length album with 8 new songs, and it sounds different - in the best sense possible. Xaxaxa retained their signature retro punk-rock sound, but managed to shift it towards a little more indie-rock influenced territory. The songs became a few BPMs slower, definitely more melancholic, and even a bit more melodic. But what really separates this album from its predecessors, is the way Vasko's vocals are placed in the overall soundscape, giving the whole album a certain atmospheric feel and a floating vibe that perfectly match the subtle melodic changes brought by the underlying instrumentation. Paired with occasional inserts from an old Macedonian movie and football commentaries from the late 1980's (both supporting the theme of the lyrics), we got a rather interesting record that breaks out of the expected constraints of the genre.

credits

released September 8, 2014

license

all rights reserved

tags

about

Moonlee Records Slovenia

The juice you need!

contact / help

Contact Moonlee Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Moonlee Records recommends:

If you like Sami maži i ženi, you may also like: