We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Tango Revolucioner

by XAXAXA

/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  FREE DOWNLOAD. or choose your price and support.
  Purchasable with gift card

    name your price

   

1.
INDIE=INDEPENDENT,FAN=FANATIC Тешко тече,животот на сите скопјани...убијците на градов. Капитализам,верување во шопинг молови, брендирано стадо. Квази световност,мантии и суровост. Легалното чедоморство доаѓа како последица. Инди значи независност,конструктивна фанатичност...Скопје значи одговорност Инди значи конструктивност,одговорна фанатичност...103 значи одговорност. И нема крај,размислувај...не си тука да те гонат. И нема крај,учествувај...не си тука да те молат. ----------------------------------------------------------------- INDIE=INDEPENDENT, FAN=FANATIC Life is hard for all Skopjans… murderers of this town. Capitalism, shopping malls, a branded herd. Quasi-secularity, frocks and cruelty. Legalized infanticide is a logical consequence. Indie is independence, constructive fanaticism… Skopje is responsibility Indie is constructiveness, responsible fanaticism… 103 is responsibility. And there’s no end, keep thinking… you’re not here to be persecuted. And there’s no end, get involved… you’re not here to be pleaded.
2.
ЧОВЕКОТ КОГО РАЦИН ГО ОПЕЈУВА Да се биде некој кој сонот го сонува,да се биде слуга на воздухот и водата. Да се биде некој кој на сонцето се радува,да се биде човекотот кого Рацин го опејува. Од ден за ден,можеби е последен,од ден за ден овој момент е посебен И можеби ме чека лудило Но нема веќе назад,детето е родено Да се биде љангар и во тоа да се ужива,да се биде човекот кој ги гали кучињата Да се биде некој кому не му треба владата,да се биде човек кој не знае за омраза. -------------------------------------------------------------------- THE MAN RACIN SINGS OF To be someone who dreams the dream, To be a servant to air and water. To be someone enjoying the sun, To be the man Racin sings of. Day to day, this might be my last, Day to day, this moment is special. And I might be going mad But there is no turning back, the child was born. To be a mutt and loving it, To be the man petting the dogs. To be someone who doesn’t need the government, To be a man incapable of hatred.
3.
ОВА Е ТВОЈ ГРАД Ова е твој град,тука се се случува И нема друго место,време,судбина(не очекувај). Ова е твој град,твој личен плоштад И дозволиш ли еднаш да не те прашаат(се ќе разрушат.) Чекори и сонувај,и очекувај... од овој (твојот )град Ова е твој град,срушена тврдина И сега нема смисла да ја дигаме. Ова е твој град,твоја судбина Рамен е и добар за љубов,одење Оди заљуби се. -------------------------------------------------------------------- THIS IS YOUR TOWN This is your town, it all happens here And there’s no other place, time, destiny (don’t hold your breath). This is your town, your personal square And if you once let them not to ask you (they’ll destroy it all). Walk and dream on, and expect… from this (your) town This is your town, a demolished fortress And there’s no sense rebuilding it now. This is your town, your destiny Flat and good for love, walking Go and fall in love.
4.
МЛАДИТЕ НЕ СЕ МЛАДИ Јадат супа секој ден,систематско труење Вакулинчук против е,не ги сака црвите. Докторот не даде стручно одобрување Сите освен него ги видоа црвите Сепак има граница човечкото трпение Супата ќе зоврие ,ќе летаат главите Младите не се млади повеќе Нема веќе младост,нема растење Младите не се млади повеќе Одеса е за морнарите,(дали и Скопје е?) Дајте ни го овој ден, долу со мачевите Дајте ни го овој ден, долу со крстовите Дајте ни го овој ден, долу со касапите Дајте ни го овој ден, долу со царевите. Убиен за тањир супа,да не заборавиме Одеса е за морнарите,дали и Скопје е? ------------------------------------------------------------------ THE YOUNG AREN’T YOUNG They have soup every day, a systematic poisoning Vakulinchuk is against it, he doesn’t like the worms. The doctor didn’t give his seal of approval, Everyone but him could see the worms Yet human patience has its limits The soup will boil, heads will roll The young aren’t young anymore There’s no more youth, no growing up The young aren’t young anymore Odessa is for the sailors (is Skopje too?) Give us today, down with the swords Give us today, down with the crosses Give us today, down with the butchers Give us today, down with the kings. Killed for a bowl of soup, let’s not forget Odessa is for the sailors, is Skopje too?
5.
ВРАТИ ГО ТОЈ ПРОКЛЕТ ДЕН Врати го тој проклет ден,погледни го во очите И сам,побарај Нема никој друг да разбере. И што да се очекува,стално тој заборава На тој,суров дел Дека тогаш ти си отсутен. Врати го тој проклет ден,барај му внимание И сам,побарај Сега барај да те разбере. И пред да ти се надреди,немој да заборави На тој,свет дел Ова е твојот проклет ден. И никој нема да ти побара Сам си момче,твоја е главата Дај научи да кажеш што сакаш И извикни: Ова е мојот проклет ден Врати го тој проклет дел,од тебе што е изваден И сам,прочепкај Најди место во градите И пред да ти се засади,немој да заборавиш На тој,мал дел Чувај си го во градите. ------------------------------------------------------------------ TAKE BACK THAT BLOODY DAY Take back that bloody day, look it in the eye And ask for it yourself No one else would understand. And what could you expect, it just keeps forgetting The cruel part That then you are absent. Take back that bloody day, demand its attention And ask for it yourself Ask it to understand And before it comes on top, don’t let it forget The sacred part That it’s your bloody day. And no one will ask you You’re on your own, boy, it’s your head Learn to speak your mind And say: This is my bloody day Take back that bloody part, ripped out of you And poke around yourself Find a place in your heart And before it takes root, don’t you forget That tiny part Keep it in your heart.
6.
СВЕТОТ Е ОГЛЕДАЛО Еден човек секогаш е пред тебе Светот е огледало,зарем не? Денес нема никој на улиците Сите се на facebook,празно е. Колку ќе ни треба да разбереме Во гробот нема ништо да однесеме Светот е огледало,зарем не? Чудно тркало на мајмуните. Ги прашуваш во Пентагон/Вавилон,мижиш пред одразот Сакат трчаш маратон,го кршиш огледалото Еден човек секогаш е пред тебе Чекори кон смртта ,ист од раѓање Светот е огледало,зарем не? Се плашиме од несреќа, се плашиме од од кршење. -------------------------------------------------------------------- THE WORLD IS A MIRROR There’s always someone in front of you The world is a mirror, isn’t it? There’s no one in the streets today Everyone’s on Facebook, it’s empty. How much will it take for us to get along? We won’t take anything to our graves The world is a mirror, isn’t it? A strange wheel of apes. You ask the Pentagon / Babylon, You close your eyes before the reflection You want to run the marathon, You break the mirror There’s always someone in front of you Walking to his death, unchanged since birth The world is a mirror, isn’t it? We’re scared of calamity, We’re scared we might break.
7.
СИВОМАСЛИНЕСТИ И МАСКИРНИ Сивомаслинести и маскирни,тоа не се бои вистински Создадени да обојат,кукли што убиваат Служат и дресираат,убијци на твојот град. Сивомаслинести и маскирни,кријат стари наци гадови Тренирани да создадат кучиња на војната Гризат,распарчуваат деца на цвеќињата. Сивомаслинести и маскирни, кријат стари наци доктори Обучени да создадат реплика на днк Скриени во џунглата на насилство и забава. -------------------------------------------------------------------- OLIVE-GREY AND CAMOUFLAGE Olive-grey and camouflage are not really colours They’re made to colour the killing mannequins They serve and they coach the killers of your town Olive-grey and camouflage hide old Nazi bastards Trained to create the dogs of wart They bite, they dismember flower children. Olive-grey and camouflage hide old Nazi doctors Equipped to create a DNA replica, Hidden in the jungle of violence and fun.
8.
ТАНГО РЕВОЛУЦИОНЕР Бевме само деца,а зидот се подигаше и растеше Десет мали прсти го удираа Јас уште не знаев ни со бокс да замавнам,да повредам А веќе заедно со зидот пораснав. Усрав две-три добри прилики со својте детски потези. Плукнавме на сите пионерски заклетви и сонови Луѓето тука веќе не се титани Знаев дека носам кривица,ме чека емо самица Па, светот пропаѓа,пропаѓа...поради нас. Затоа мрдни два-три чекори со својте танго партнери И наместо да се фалиш Со други брадести мозоци Треба да им се доближиш но,не со црно бели пророци Време е за танго чекори. Мрдни два-три чекори со својте танго партнери И донеси промени со колкови и насмевки Стисни го/ја тој/таа до тебе и само води го/ја И играјте,играјте најдобро што можете. -------------------------------------------------------------------- A TANGO REVOLUTIONARY We were just children, and the wall was rising and growing Ten little fingers were punching it I couldn’t even swing my fist, or do harm But I’ve already grown with the wall. I screwed up a couple of opportunities with my childish actions. We stamped on our boy-scout vows and dreams People here are no longer titans I knew I was to blame, condemned to emo-solitary Well, the world is falling, falling apart… because of us. So take a couple of steps with your tango partners And instead of bragging With someone else’s bearded brain Try getting close to them, but not with black-and-white prophets It’s time for tango steps. Take a couple of steps with your tango partners And bring about change with hips and smiles Press closely the one next to you and lead them, And dance, dance the best you can.
9.
КАДЕ ШТО НЕМА ПЛАЧ И ВОЗДИШКА Ох,се родив со плач без облека Така почнав да живеам Само генетски потенцијал. Без никаква титула. Таму кај што нема плач и воздишка Не сакам(можам) да живеам Таму кај што нема плач и воздишка. Ох,после првиот плач,јас почнувам да умирам По земја газам и земја ме покрива -------------------------------------------------------------------- WHERE THERE ARE NO CRIES AND SIGHS Oh, I was born crying and exposed That’s how I began living Just a genetic potential Without any titles. Where there are no cries and sighs I won’t (can’t) live Where there are no cries and sighs. Oh, after my first cry, I began dying I walk the earth and the earth is covering me.
10.
СИН НА ГЛАДОТ Фабричките оџаци,аморфното молчење, Презирот и постмевот, Бесцелното скитање,омраза и бдеење награда од светот се О,зошто така е? Бесцелното скитање Омразата моја ,моето бдеење,и само парче леб. Немам ништо,немам ништо...ништо немам На гладот сум син. -------------------------------------------------------------------- A CHILD OF HUNGER Factory chimneys, amorphous laughter, Disdain and derision, Aimless wandering, hatred and vigil Are all rewards of the world. Oh, why should that be? My aimless wandering, My hatred, my vigil, and my daily bread. I’ve nothing, I’ve nothing… I’ve nothing I’m a child of hunger.

about

XAXAXA hail from Macedonia's capital city Skopje and features all three male members of Bernays Propaganda. “Tango Revolucioner” is their debut album comprised of ten fast, melodic, gut rocking tracks in the best manner of Hüsker Dü, Dag Nasty and Rites of Spring – an awesome retro flashback to the eighties, but nevertheless sounding very fresh, and carrying a similar message throughout their songs. Sharp lyrics are sung in their native Macedonian, however, the sincerity and expression that pervade the songs make you feel like they're sung in a language closest to you, no matter where you come from. Just close your eyes, immerse yourself and let XAXAXA be your guide, and you will surely understand very clear what they had to tell you. And the fabulous music which backs it all up can only help you out with this!

www.moonleerecords.com

credits

released April 20, 2011

license

all rights reserved

tags

about

Moonlee Records Slovenia

The juice you need!

contact / help

Contact Moonlee Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Moonlee Records recommends:

If you like Tango Revolucioner, you may also like: