We've updated our Terms of Use. You can review the changes here.

Zabraneta planeta

by BERNAYS PROPAGANDA

supported by
DB SCHENKER
DB SCHENKER thumbnail
DB SCHENKER Some of this is Dischord-y, some of it more albini influenced, some of this is perfect fucking anti-pop kinda like the gossip or that but way less annoying. Very, very good. Big up to FYR Makedonia. Favorite track: Zabraneta Planeta.
/
 • Streaming + Download

  Includes high-quality download in MP3, FLAC and more. Paying supporters also get unlimited streaming via the free Bandcamp app.

  FREE DOWNLOAD (enter 0). or choose your price and support.
  Purchasable with gift card

    name your price

   

 • Compact Disc (CD) + Digital Album

  Includes unlimited streaming of Zabraneta planeta via the free Bandcamp app, plus high-quality download in MP3, FLAC and more.
  ships out within 3 days

    €10 EUR or more 

   

1.
Погрешно знаме Со погрешно знаме ја сокри тагата. Изгори го симболот , сонцето погледни го. Овде... сонце не свети во сиромаштија. Дај им бетон, ќе видиш гладни се Забетонирај го гневот стар еден век. Во оваа земја ...cамо илјада луѓе добро живеат. Сиромашни им се душите ... Еден ко двајца, двајца ко илјада Илјада cпоменици на мртвиот дух. Да нѐ потсетат дека Мртви се живите... никој не знае што сака. _____________________________________ THE WRONG FLAG You covered your sorrow with the wrong flag. Burn down the symbol, look at the sun. The sun doesn't shine here, In poverty. Give them concrete... you'll see they're hungry. Cement the age-old wrath. In this country Only a thousand people live well. Their souls are destitute... Two as one, a thousand as the two, A thousand pantheons of deadened spirit Are here to remind us that The living are dead... no-one knows what they want.
2.
Македонски Сон Ова не сум Јас Ало ало ало ало Се родив во макета!! Престанав да мислам. Ало ало ало ало Играм туѓа игра. Јас сум кукла, и други ... други ме движат. Дај ми смисла. И правец - каде да стигнам? Јас сум кукла, и Чекам да ме купат. Го изгубив патот до дома. Имам источно срце! Дајте ми западна крв! Јас сум кукла… Море од информации НЕ знам да пливам. Добиваш информации НЕ и знаење. Јас сум кукла, Пред „Железна завеса„ која НЕ е докрај спуштена. ___________________________________ A MACEDONIAN DREAM This isn’t me Hello, hello, hello, hello I was born in a model! I stopped thinking Hello, hello, hello, hello I’m playing someone else’s game. I’m a puppet and it’s others, Others that control me. Give me some meaning And a direction. I am a puppet... Waiting to be bought. I’ve lost my way home. I have an eastern heart, Now give me western blood! I am a puppet... A sea of information, I can NOT swim. You get information, But NOT a knowledge. I am a puppet Before an Iron Curtain That’s NOT completely down.
3.
A BONE TO THE DOG He read the sound of the forest As a man reads a book… A book, called “the city”… A bone to the dog is not charity. Charity is the “bone “ shared with the dog, when you are just as hungry as the dog. I am tired…I am tired I am tired…and weak…and strong (I have walked hungry in the cold….and alone….I ‘m alone since the Day I was born. The first day … I walked alone in the cold …in the dark. The First year … I felt …hunger … in the cold…in the dark. The Second year … I felt pain … in the cold…in the dark. I can’t feel pain anymore… I am gone. in the dark…
4.
Бар култура Нaшиот свет е Моќен за викенд! Само за викенд! А после - сѐ магично исчезнува! Силни се...Викенд! Сѐ знаат...викенд . А, после ... жарот го снемува. ...и животот без нас продолжува! Далеку од нас постојат ВИСТИНСКИ луѓе... какви што НИЕ сонувавме да бидеме. Толку убаво зборувавме, Еј зборувавме! Додека си оди ...овој раскрварен град. Утрата ги изедоа сите борби ... што во мракот ги победивме. Викендите станаа години ... а ние НИШТО не променивме. собери храброст...остани ИСТИОТ...утро по викенд! Живеат во сенката на славните предци Научија само да ги наследуваат. Сѐ додека крварат Старите пари под вас. Ние ke бидеме во предградијата... А таму...Утро по викенд! ... борбата продолжува. ________________________________ BAR CULTURE Our world is Powerful on weekends, only on weekends! And then—it all magically disappears. They are strong... on weekends! They know everything... on weekends! And then... the zeal is gone And life carries on without us! Far away from us There are REAL people... Like the ones WE wished to be. We talked so wonderfully, hey, we talked, While this bloodied town is leaving. The mornings swallowed up the battles... we had won in the dark. Weekends turned to years... and yet we changed NOTHING. Pluck up your courage... Stay the SAME... the morning after the weekend! They live overshadowed by illustrious ancestors, They learnt only to succeed them. As long as old money Keeps bleeding beneath you, We’ll be in the outskirts... And there... the morning after the weekend The fight goes on!
5.
Чувај се од тие што те чуваат Првиот погреб е кога Ти ја убиваат волјата. Така се раѓа ‘држава‘... Кога умре на телевизија Твојата смрт им беше забавна. Статистика ... се заборава. ‘‘ Ме газат, повеќе nе крварам. Јас сум дамка на улицата. Ви честитам...На победата!!! Умрев во мојата улица Која ја викавме... ‘‘Слобода‘‘ Ретко употребувана. Ме газат, повеќе не крварам. Јас сум дамка на улицата. Ви честитам на победата! Не дише, не мрда, пеев гласно да ја разбудам. Очи затворени, никогаш нема да се отворат. Сега е само обична дамка на улицата. .. Згази ја и сети се... Оваа држава ги ‘‘јаде‘ своите деца. Драги светци,....зошто не гледам? Тирани, во мене владеат. Ви честитам на победата! Не дише, не мрда, пробав да го разбудам. Очи затворени, никогаш нема да се отворат. Сега е само обична дамка на улицата …Згази ја и сети се ... Чувај се од тие што те чуваат. _______________________________________ BEWARE THOSE WHO GUARD YOU The first funeral is when They kill your willpower. That’s how ‘the state’ is born... When you died on TV Your death was entertaining. Statistics are forgotten. They trample me, I bleed No longer. I’m a stain in the street. Congratulations оn your victory! I died in my street A street we used to call “Freedom“, Hardly ever used. They trample me, oh why Do I bleed no longer? I’m a stain in the street. Congratulations оn your victory! She breathes not, moves not, I sang loudly to wake her up, Closed eyes will never open again. Now she’s just a stain in the street... Step on her and remember... This country devours its children. Dear saints, why can’t I see? Tyrants, рule within me. Congratulations on your victory! He breathes not, moves not, I sang loudly to wake him up, Closed eyes will never open again. Now he’s just a stain in the street... Step on him and remember... Beware those who guard you.
6.
ЗАБРАНЕТА ПЛАНЕТА Ние не сме родени во делтата на Мисисипи Ние не сме растени во Ливерпул, Берлин Ние не сме Њујорк... не се срами, и не глуми. Ова е забранета планета... Добредојде. Замисли, овде нема натпревар, нема награди и казни, И вака звучи... 3наење к oe не се учи во нивните школи. Моќ која не спие во нивните банки. Во нашите вени тече свет кој е паралелен , Свет на доверба и страст... Со Радост за живот, како првиот ден кога прогледа...и виде .....Сѐ што нѐ усреќува, овде е забрането ! Спортот не е игра Симулација на војна е. Водиш војна со себе .. ...откога научи да зборуваш. Устата оттогаш ти ја силува страв... страв, кој го нарековме демо/н/кратија. Таму не гледам „убави, луѓе... Убави се самo тие штo се слободни. Животот е казна...ако по свој ритам не го живееш. ____________________________________________ A FORBIDDEN PLANET We weren’t born in the Mississippi Delta, We weren’t raised in Liverpool, Berlin, We’re not New York... no need for shame, so stop the act. This is a Forbidden planet... Welcome. Just imagine, there’s no rat race here, no rewards, no punishments, This is how it sounds... Knowledge you cannot get in their schools, A power that doesn’t rest in their banks. A parallel world flows through our veins, A world of passion and trust... A joy for life, as the first day you opened your eyes and saw Everything that makes us happy is forbidden here. Sport is not a game, It’s a war simulation. You’ve been at war with yourself Since you learned to talk. Ever since your mouth’s been raped by fear A fear we named demo(n)cracy. I see no ‘lovely’ people there, Only the free can be lovely. Life is a punishment... if you don’t follow your own rhythm.
7.
ORDINARY TOY Dear digital people… It’s hard to see through your cold eyes… Give your Fight A face and a body A name and a pulse… Beautiful real scars! Go out! I can’t see what do you feel? Ordinary Toy! Dear imperialist countries, With cold eyes... It’s a facade … That small countries can dream… Uncle Sam is dreaming for us… Someone else is dreaming for us Someone else is dreaming… Do you have your own dream? Ordinary Toy! I never saw … when you were smiling Unmute the fear! Unmute the anger! Unmute the pain!
8.
ДОДЕКА КРСТОТ НЕ ГО ЗГАСНЕ Погледни...Уметност, оди Исправена со сабја. Погледни ...Тргна ќе ја сече главата на власта. А, владите се низок степен на човечки род Треба време, век ... да станеш ЧОВЕК. Поклони се ...ти си уметник Новиот војник на државата. Нацртај нѝ мртва природа ... и Мртва Република. Напред во борба...Само напредд! Инспирација е буџетот. Поклони се, ти си воајер. Напред во борба, само напред!!! Колку е убав овој свет ....ако продолжи !!! Тркалајте се еден врз друг...маж со жена, левица со десница. Правете го тоа цел ден, додека крстот не го згасне сонцето. Напред во борба… со три пејсажи и две икони Напред во блуд... со слика на светец и две свеќи Напред во борба...со сите болви, овци, лавови. Напред во блуд...со многу злато, свеќи, светци. Жал ми е...пиштолот е скап. Колку ке нѐ чини ножот? Само да се умре ефтино... А за џабе никако. Џабе е сѐ, кога ќе те нема. ___________________________________________ UNTIL THE CROSS PUTS IT OUT Look... There’s Art Walking uprightly with a sword Look ... It’s about to chop off The head of State. Governments are the lowest of the low of mankind... It takes time, century... to become HUMAN. Take a bow ...you’re an artist! The new soldier of the State. Paint us a still life And a Dead Republic. Onwards into battle... Keep marching on! The budget is your inspiration. Take a bow... you’re a voyeur. Onwards into battle, Keep marching on! This world is so lovely.... if only it keeps turning! Roll over one another... men with women, the Left with the Right, Do it all day long until the cross puts out the sun. Onwards into battle... with three landscapes and two icons, Onwards into lechery... with a portrait of a saint and two candles, Onwards into battle... with all the fleas, sheep and lions, Onwards into lechery... with lots of gold, candles and saints. I’m sorry... guns are expensive.... How much is the knife? Just to die cheaply... But never for free. It’s all for free when you are gone.
9.
ЛЕБ И ИГРИ Влези,..во Фабрика Публиката ништо не очекува / Авторот нема што да каже. Влези во фабрика…Леб и игри, забава за... Тишина!!!!!!!!!! Тишината е нашиот слободен говор.... 10 век Тишината е нашиот слободен говор.....21 веk. Сркај култура со голема лажица Идентитет од чинија, јади култура, земи сѐ што знаеш Со НОЖ...со раце, и сечи, сечи сечи Тишината крие цел еден пропаднат свет. Почни од почеток...врати на почеток Заборави на сѐ што те научивме... И барај срце во себе Почни од почеток, и не се плаши.... од себе, од себе , Од себе. ________________________________________ BREAD AND GAMES Come into the factory … The audience expects nothing / the author has nothing to say Come into the factory... Bread and games, amusement, Silence!!!!!!!!!!!!!!!!! Silence’s been our free speech. ....since the 10th century Silence is our free speech...In the 21st century Lap up culture with a large spoon Lap up identity from a plate, eat up culture, take all you know with, With a KNIFE... with your hand, with a knife... and cut!! Silence covers a whole wasted world. Start afresh... go back to square one Forget everything you’ve been taught... And look for the soul within Start a fresh and do not fear... yourself, yourself, yourself, Yourself.

about

Third album from Macedonians BERNAYS PROPAGANDA, one of the region's currently most successful and internationally recognized music acts. Signature new wave/post-punk sound with strong danceable basis, delivering firm drum beats accompanied by thick and groovy bass lines, upon which layers of noisy and disharmonic guitar chords are played, though less funky and broken as before. Add more of that strong and remarkable female voice shouting political lyrics over catchy atmosphere and bursts of energy, and there you go – 9 new songs, 9 new stories, 9 new manifestos calling for radical changes. Bernays Propaganda once again outdid themselves, presenting us with material that shows how a band can reach full songwriting and arranging maturity while losing none of the basic postulates of the philosophy they grew up on.

"Zabraneta Planeta" will be released on 26th February 2013 on Moonlee Records, Napravi Zaedno, MKC & Pruegelprinz Records.

credits

released February 26, 2013

license

all rights reserved

tags

about

Moonlee Records Slovenia

The juice you need!

contact / help

Contact Moonlee Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code

Report this album or account

Moonlee Records recommends:

If you like Zabraneta planeta, you may also like: