Povekje

from by BERNAYS PROPAGANDA

/

lyrics

Повеќе

Знам јас дека заслужувам
Насловна страница во боја,
Златни букви во историја...
ПОВЕЌЕ од што добивам.

Прогресот значи ПОВЕЌЕ
А не ПОДОБРО!

Ќе работам
Ќе купувам повеќе!
Ќе добијам ...
Ќе изградам ...
Ќе изгубам повеќе!

Тешко е да го задоволиш светот
Кој секој ден очекува ПОВЕЌЕ ...
Козметика, не етика и нешто НОВО.
Свеж леб, МР3… брзо здосадува!
Свеж лимон, нов другар…брзо здосадува!

Гугл! Не постои прашање
кое некој не го поставил
Пред тебе.
Барем 5, 6, 7 пати.
Што те прави ...
СТАРА ВЕСТ во НОВ СВЕТ!
Ти си стара вест во нов свет.

А ние сме НЕО, НЕОФИЛИ
Гладни за нови вести!
Ние сме НЕО, НЕОФИЛИ
Деца на брзи промени.

Само 8% од парите
во светот ...се физички.
Останатите постојат само
Во нашите глави.
Замисли,
Само во нашите глави
Замисли,
во нашите глави.

Изгледаш подобро на монитор
Отколку во живо. Остани дома!
Остани затворен!
Остани затворен!
Остани затворен!

Анонимни како затвореници
Нелегални желби, стаорци.
Анонимни како жената која
Ти сплете џемпер во фабрика.

Ние сме НЕО, НЕОФИЛИ
Гладни за нови вести!
Ние сме НЕО, НЕОФИЛИ
Деца на брзи промени.

----------

More

I know, I deserve
Frontpage, golden letters,
A place in history ...
I deserve MORE than I get.
Progress means MORE,
Not better!?!

I will work MORE
I will buy more!
I will build MORE
I will lose
MORE!

It is difficult to satisfy the world
Which expects more and MORE every day.
Cosmetics, not-ethics and something NEW!!!
Fresh bread, MP3 ...
Get bored quickly!
Fresh lemon, new lover ...
Get bored quickly!

Google! There is no question
which someone didn’t ASK
Before you!
At least five, six, seven times!
Which makes you...
Old news in a New world!
You are old news
In a new world.

We are NEO, neophiliacs!
Hungry for something NEW!
We are NEO, neophiliacs!
Children of rapid changes.

Only 8 % of the money
in the world ... are physical.
The rest only exists
In our heads.
Imagine,
Only in our heads.
Imagine.

You look better on monitor
than Live. Stay at home!
Stay closed!
Stay closed!
Stay closed !

Anonymous like prisoners,
illegal wishes and rats.
Anonymous like the woman
Who made you a sweater in the factory.
We are NEO, neophiliacs!
Hungry for something NEW! News!
We are NEO, neophiliacs!
Children of rapid changes.

credits

from Politika, released March 14, 2016

tags

license

all rights reserved

about

Moonlee Records Slovenia

The juice you need!

contact / help

Contact Moonlee Records

Streaming and
Download help

Shipping and returns

Redeem code